Skip to content
Pokaż menu

XLI Sesja Rady Miejskiej Karpacza1/Otwarcie obrad.
2/ Przyjęcie porządku obrad.
3/ Przyjęcie protokołów z: XXXVIII sesji z dnia 28 czerwca 2017 r., XXXIX sesji z dnia 14 lipca 2017 r. i XL sesji z dnia 26 lipca 2017 r.
4 /Informacja o pozyskanych funduszach pozabudżetowych w I połowie 2017 r. oraz o perspektywach dalszych działań mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych.
5/ Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2017/2018.
6/ Informacja Przewodniczącej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7/ Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
8/ Interpelacje i zapytania.
 9/ Projekty uchwał:
351/17 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
352/17 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
357/17 projekt uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacza.
364/17 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem są te same części nieruchomości gruntowych, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
365/17 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
366/17 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest garaż, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 367/17 projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Karpacz na zadanie pod nazwą „Ograniczenie niskiej emisji pochodzącej z lokalnych źródeł ciepła na terenie Gminy Karpacz.”
368/17 projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/257/13 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Karpacz.
369/17 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Karpacza.
dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus