Skip to content
Pokaż menu

XLIII Sesja Rady Miejskiej Karpacza

1/ Otwarcie obrad.
 2/ Przyjęcie porządku obrad.
3/ Przyjęcie protokołu z XLII sesji z dnia 27 września 2017 r.
4/ Informacja dotycząca działalności Związku Gmin Karkonoskich.
5/ Informacja Burmistrza Miasta i Przewodniczącej Rady Miejskiej o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok.
6/ Informacja Przewodniczącej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7/ Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
8/ Interpelacje i zapytania.
 9/ Projekty uchwał:
387/17 projekt uchwały w sprawie współpracy miasta Karpacza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018
391/17 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
392/17 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat 393/17 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem są te same części nieruchomości gruntowych, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
394/17 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem są te same części nieruchomości gruntowych, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
395/17 projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
396/17 projekt uchwały w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru
397/17 projekt uchwały w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Karpacza
398/17 projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 399/17 projekt uchwały w sprawie zbycia będącej własnością gminy Karpacz działki gruntu na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej 400/17 projekt uchwały w sprawie planu nadzoru nad klubami dziecięcymi 402/17 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Karpacza 403/17 projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
10/ Sprawy różne.
11/ Zamknięcie obrad.
dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus