Skip to content
Pokaż menu

XLVIII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 20.02.2018r. 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

 2. Powołanie sekretarza obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Informacja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o pracy między sesjami.

 5. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok.

 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na tere- nie Miasta Jelenia Góra.

 7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specja- listycznych usług opiekuńczych dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania.

 8. Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia po- jazdu oraz odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro- wania przestrzennego dla terenu w rejonie w rejonie targowiska przy ul. Jagiellońskiej w Je- leniej Górze.

 10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro- wania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Wolności w Jeleniej Górze.

11.Projekt uchwały przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra.

 1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne- go dla terenu w rejonie ulicy A. Thebesiusa w Jeleniej Górze.

 2. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie skrzyżowania Trasy Czeskiej z ulicą Spółdzielczą w Jeleniej Górze.

 3. Projekt uchwały w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodocią- gowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2022 dla Miasta Jeleniej Góry”.

 4. Projekt uchwały w sprawie cennika za korzystanie z szaletów publicznych należących do Miasta Jeleniej Góry.

 5. Projekt uchwały w sprawie cennika opłat za miejsca cmentarne na cmentarzach komunal- nych w Jeleniej Górze.

17.Projekt uchwały w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Jeleniej Góry.

18. W sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Jeleniej Góry na 2018 r.”.

19.Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

20.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

21. Projekt uchwały w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze, likwidacji szkół wchodzących
w jego skład oraz przeniesienia kierunków kształcenia.

22. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jele- niej Górze.

23.Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym
i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wy- chowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne, trybu przeprowa-

dzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu

i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.

 1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania dotacji niepublicznym

  szkolnym schroniskom młodzieżowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne.

 2. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6

  w Jeleniej Górze.

 3. Sprawy różne:

  a) przedłożenie sprawozdań komisji stałych z działalności w roku 2017 oraz planów pracy na 2018 r. ( do protokołu ),

  b) wyznaczenie przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady Programowej MDK „Muflon” (2 osoby) oraz Jeleniogórskiego Centrum Kultury (1 osoba).

 4. Zakończenie sesji.dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus