Skip to content
Pokaż menu

XXI Sesja Rady Miejskiej w Jeleniej Górze na żywo

Zapraszamy do oglądania transmisji z XXI Sesji Rady Miejskiej w Jeleniej Górze. Planowane rozpoczęcie obrad o godzinie 10:00. Głównym punktem sesji będzie przyszłoroczny budżet.


Porządek obrad XXI Sesji Rady Miejskiej:
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o pracy między sesjami.
5. Projekt uchwały w sprawie wydatków, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
6. Projekt Uchwały Budżetowej Miasta Jeleniej Góry na rok 2016.
- przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
- przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
- przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej Jeleniej Góry,
- przedstawienie stanowiska Prezydenta Miasta do opinii i wniosków Komisji właściwej do spraw budżetu i autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,
- dyskusja oraz zgłaszanie wniosków,
- głosowanie zgłaszanych autopoprawek Prezydenta Miasta oraz zgłoszonych podczas sesji wniosków,
- głosowanie projektu uchwały budżetowej uwzględniającego przyjęte autopoprawki.
7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jeleniej Góry. 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej.
9. Projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska do wniosków mieszkańców ul. Paderewskiego.
10. Interpelacje, zapytania i wnioski.
11. Zakończenie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus