Skip to content
Pokaż menu

XXII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry na żywo

We wtorek (26.01) odbędzie się sesja rady miejskiej. Radni obradować będą między innymi nad wzrostem cen wody. Bezpośrednia relacja na naszym portalu o godzinie 9:00.


PORZĄDEK OBRAD XXII Sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry:
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o pracy między sesjami.
5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra. Druk 130/2016
6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Druk 131/2016
7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki „Nowe Cieplice” w Jeleniej Górze. Druk 123/2016
8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jelenia Góra na lata 2016-2020”. Druk 125/2016
9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok”. Druk 127/2016
10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020”. Druk 126/2016
11. Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze. Druk 124/2016
12. Rozpatrzenie skargi z dnia 10.12.2015r. na Dyrektora MOPS ( szczegółowa dokumentacja w BRM).
13. Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
14. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej. Druk 129/2016
15. Przyjęcie planów pracy komisji stałych na 2016r.
16. Interpelacje, zapytania i wnioski.
17. Zakończenie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus