Skip to content
Pokaż menu

XXIV Sesja Rady Miejskiej Karpacza
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  informuję, że XXIV sesja Rady Miejskiej Karpacza odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 r. o  godzinie 9.30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Karpaczu z następującym proponowanym  porządkiem posiedzenia:
1/ Otwarcie obrad.
2/ Wnioski do porządku obrad.
3/ Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25 maja 2016 r.
4/ Przedstawienie przez Burmistrza Miasta  sprawozdania finansowego za 2015 rok.
5/ Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 r.
6/ Zapoznanie Rady z opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2015 r.
7/ Przedstawienie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
8/ Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz w sprawie absolutorium wraz z opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji.
9/ Dyskusja.
10/Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.
11/ Podjęcie uchwały w sprawie  absolutorium.
12/ Informacja o organizacji czasu wolnego w czasie wakacji dla dzieci i młodzieży.
13/ Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
14/ Informacja Przewodniczącej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
15/ Interpelacje i zapytania.
16/ Projekty uchwał.
 184/16 projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze­strzennego jednostki D – Płóczki, obejmującej obszar ograniczony ul. Wielko­polską i potokiem Łomnica w Karpaczu.
185/16 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
186/16 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
187/16 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
188/16 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
189/16 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
190/16 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
191/16 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
192/16 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomość gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
193/16 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
194/16 projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karpacz.
195/16 projekt uchwały: zmieniająca uchwałę Nr XV/105/15 Rady Miejskiej Karpacza w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
196/16 projekt uchwały Rady Miejskiej Karpacza w sprawie regulaminu korzystania z parkingów publicznych niedozorowanych na terenie Gminy Karpacz.
17/  Sprawy różne.
18/ Zamknięcie obrad.     
         Przewodnicząca Rady Miejskiej
                          Ewa  Walczak
dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus