Skip to content
Pokaż menu

XXVII Sesja Rady Miejskiej Karpacza

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym informuję, że XXVII sesja Rady Miejskiej Karpacza odbędzie się w dniu 28 września 2016 r. o godzinie 9:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Karpaczu z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:
1/ Otwarcie obrad.
2/ Przyjęcie porządku obrad.
3/ Przyjęcie protokołu z XXVI sesji z dnia 31 sierpnia 2016 r.
4/ Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Karpacza za I półrocze 2016 r., informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Karpacza oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze 2016 r.
5/ Informacja Przewodniczącej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6/ Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
7/ Interpelacje i zapytania.
8/ Projekty uchwał:

    202/16 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

    203/16 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

    205/16 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

    218/16 projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki F – Osiedle Skalne w Karpaczu.

    221/16 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Karpacz.

    225/16 projekt uchwały: zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Karpacz.

    226/16 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, zabudowana po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

    227/16 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

    228/16 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Karpacz na okres dłuższy niż trzy lata oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

    229/16 projekt uchwały: uchylająca uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z parkingów publicznych niedozorowanych na terenie Gminy Karpacz.

    230/16 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

    231/16 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

    232/16 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

    233/16 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

    234/16 projekt uchwały w sprawie zbycia będącej własnością gminy Karpacz działki gruntu na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

9/ Sprawy różne.
10/ Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Walczak

dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus