Skip to content
Pokaż menu

XXXII Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry


'
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o pracy między sesjami.
5. Informacja Prezydenta Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach
majątkowych.
7. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży
komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych. Druk 185/2016
8. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad ustalania ,poboru oraz terminu płatności
i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Jeleniej Góry.
9. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Jelenia Góra na lata 2014-2019.
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016. Druk
186/2016
11. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Druk
187/2016
12. Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy
de minimis. Druk 188/2016
13. Projekt uchwały w sprawie włączenia jednostki budżetowej Ośrodek Interwencji
Kryzysowej w Jeleniej Górze do jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jeleniej Górze. Druk 189/2016
14. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze. Druk 190/2016
15. Projekt uchwały w sprawie określenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie miasta Jeleniej Góry. Druk 191/2016
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie
nieruchomości położonych w Jeleniej Górze na okres do lat 20. Druk 192/2016
17. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulicy w Jeleniej Górze. Druk
193/2016
18. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Jeleniej Górze.
Druk 194/2016
19. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Miasta Jelenia Góra na lata
2017-2022. Druk 195/2016
20. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra. Druk 182 /2016
21. Projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Uzdrowiskowej. Druk 184/2016
22. Sprawy różne: zajęcie stanowiska w sprawie wynagrodzeń dla nauczycieli.
23. Interpelacje, zapytania i wnioski.
24. Zakończenie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus