Skip to content
Pokaż menu

XXXIV Sesja Rady Miejskiej Karpacza

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym informuję, że XXXIV sesja Rady Miejskiej Karpacza odbędzie się w dniu 29 marca 2017 r. o godzinie 9:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Karpaczu z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:
1/ Otwarcie obrad.
2/ Przyjęcie porządku obrad.
3/ Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji z dnia 22 lutego 2017 r.
4/ Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w 2016r.
5/ Informacja na temat planowanych działań promocyjnych i kalendarz imprez na 2017r.
6/ Informacja Przewodniczącej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7/ Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
8/ Interpelacje i zapytania.
9/ Projekty uchwał:

·  309A/17 projekt uchwały w sprawie odwołania członków Komisji Turystyki, Sportu, Współpracy Zagranicznej i Promocji Rady Miejskiej Karpacza.

·  310/17 projekt uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej Karpacza.

·  311/17 projekt uchwały w sprawie powołania członka Komisji Gospodarki Komunalnej, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Karpacza.

·  312/17 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

·  313/17 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

·  314/17 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

·  315/17 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

·  316/17 projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karpacz.

·  317/17 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

·  318/17 projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola i Szkoły Podstawowej prowadzonych przez Gminę Karpacz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

·  320/17 projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Karpacz.

·  319/17 projekt uchwały w sprawie zmian w Budżecie Gminy Karpacz na 2017 rok.

·  321/17 projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

·  297/17 projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacz.

​9/ Sprawy różne.
10/ Zamknięcie obrad.
dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus