Skip to content
Pokaż menu

XXXV Sesja Rady Miejskiej KarpaczaPorządek obrad:

1/ Otwarcie obrad.
2/ Przyjęcie porządku obrad.
3/ Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji z dnia 29 marca 2017 r.
4/ Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016r. i z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r.
5/ Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Karpacz z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2016r.
6/ Sprawozdanie z działalności instytucji kultury za 2016r. w zakresie: osiągnięć, stanu faktycznego, przyszłych potrzeb.
7/ Informacja Przewodniczącej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8/ Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
9/ Interpelacje i zapytania.
10/ Projekty uchwał:

·         322/17 projekt uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Karpacz.

·         323/17 projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Karpacza na lata 2017 – 2019.

·         324/17 projekt uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej Karpacza.

·         325/17 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

·         326/17 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

·         327/17 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

·         328/17 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

·         329/17 projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

·         330/17 projekt uchwały w sprawie powołania członka Komisji Gospodarki Komunalnej, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Karpacza.

11/Informacja na temat inwestycji prowadzonych na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami.
12/ Sprawy różne.
13/ Zamknięcie obrad.

dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus