Skip to content
Pokaż menu

XXXVI Sesja Rady Miejskiej Karpacza1/ Otwarcie obrad.
2/ Przyjęcie porządku obrad.
3/ Przyjęcie protokołu z XXXV sesji z dnia 26 kwietnia 2017 r.
4/ Informacja o działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
5/ Informacja o stanie zasobów komunalnych Gminy Karpacz oraz o podejmowanych działaniach w zakresie:
- gospodarowania mieniem komunalnym,
- oceny realizacji za 2016r. i planów remontów na 2017r.,
- stanu zadłużenia najemców w zasobach komunalnych,
- perspektywy budownictwa komunalnego,
- oceny stanu dróg miejskich.
6/ Informacja Przewodniczącej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7/ Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
8/ Interpelacje i zapytania.
9/ Projekty uchwał:

    331/17 projekt uchwały w sprawie zbycia będącej własnością gminy Karpacz działki gruntu na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

·         332/17 projekt uchwały w sprawie zbycia będącej własnością gminy Karpacz działki gruntu na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

·         333/17 projekt uchwały w sprawie powołania członka Komisji Gospodarki Komunalnej, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Karpacza.

·         334/17 projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacz w rejonie Biały Jar – Olimpijska.

·         335/17 projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pod kompleks narciarsko – rekreacyjny Biały Jar – Olimpijska – część A.

·         33617 projekt uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacza.

·         337/17 projekt uchwały: zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej Karpacza.

·         338/17 projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karpacz.

·         339/17 projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Karpacz.

10/ Sprawy różne.
11/ Zamknięcie obrad.
dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus