Skip to content
Pokaż menu

IX Sesja Rady Miejskiej. Bezpośrednia relacja.

Jutro (21.04) odbędzie się IX Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry. Planowane rozpoczęcie obrad o godzinie 10:00. Zapraszamy na bezpośrednią relację.

Porządek obrad:
 

 1. 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

 2. 2. Powołanie sekretarza obrad.

 3. 3. Złożenie ślubowania radnego – Pan Konrad Sikora.

 4. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5. 5. Informacja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o pracy między sesjami.

 6. 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015. Druk 53/2015

 7. 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta

  Jeleniej Góry. Druk 54/2015

 8. 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny dla

  Miasta Jeleniej Góry na lata 2015-2017 i Powiatowego programu rozwoju pieczy

  zastępczej dla Miasta Jeleniej Góry na lata 2015-2017. Druk 48/2015

 9. 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w

  ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Jelenia Góra". Druk 50/2015

 10. 10. Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania

  przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne. Druk 52/2015

 11. 11. Projekt uchwały w sprawie likwidacji technikum uzupełniającego dla dorosłych w

  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze. Druk 56/2015

 12. 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz odstąpienia od usunięcia pojazdu. Druk 55/2015

 13. 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wzdłuż rzeki Bóbr i kanału Młynówka w rejonie ulicy Jana Pawła II w Jeleniej Górze. Druk 34/2015

 14. 14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Wincentego Pola w Jeleniej Górze. Druk 42/2015

 15. 15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Spółdzielcza-Meblowa w Jeleniej Górze. Druk 43/2015

 16. 16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Tabaki w Jeleniej Górze. Druk 44/2015

 1. 17. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Jeleniej Góry na lata 2014-2019. Druk 57/2015

 2. 18. Sprawy różne:

18.1 Rozpatrzenie 9 skarg z ul. Ignacego Paderewskiego na Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. /Szczegółowa dokumentacja skargi do wglądu w Biurze Rady /.
18.2 Rozpatrzenie skargi Pana Janusza Sobczaka na Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. /Szczegółowa dokumentacja skargi do wglądu w Biurze Rady/. 19. Interpelacje, zapytania i wnioski.

     20. 20. Zakończenie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry. 

 

dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus