Skip to content
Pokaż menu

LVI Sesja Rady Miejskiej na żywo

 

 P O R Z Ą D E K  O B R A D 

LVI Sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry w dniu 10 czerwca 2014r. , godz. 9.00, Ratusz 
 
 
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry. 
2. Powołanie sekretarza obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Informacja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o pracy między sesjami. 
5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów sąsiadujących z gminą Podgórzyn, położonych w Dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze. 441/2014 
6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Podchorążych w Jeleniej Górze, graniczącego z gminą Jeżów Sudecki. 435/2014 
7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Grunwaldzkiej i na osiedlu Zabobrze w Jeleniej Górze. 444/2014 
8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Ceglanej w Jeleniej Górze. 442/2014 
9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze. 443/2014 
10. Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr 181.XXI.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki budżetowe oświatowo-wychowawcze na wydzielonym rachunku. 436/2014 
11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen za przewóz osób i bagażu pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze. 437/2014 
12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014. 438/2014 
13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu dla miasta Jeleniej Góry do roku 2032". 439/2014 
14. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 września 2013r. Nr 415.XLIV.2013 w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra kierowania Komitetem Sterującym oraz zasad współpracy stron Porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej. 440/2014 
15. Rozpatrzenie wniosków o przyznanie Nagród i Honorowych Tytułów Miasta Jeleniej Góry. 
16. Sprawy różne: 
a/ rozpatrzenie skargi na Dyrektora ZGKiM w Jeleniej Górze /szczegółowa dokumentacja skargi do wglądu w Biurze Rady/. 
17. Interpelacje, zapytania i wnioski. 
18. Zakończenie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry. 
 
 
 
dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus