Skip to content
Pokaż menu

LX Sesja Rady Miejskiej na żywo

 

Otwarcie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

1. Powołanie sekretarza obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o pracy między sesjami.

4. Projekt uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2014 –2025. 459

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół

 • ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, w tym ponadgimnazjalnych. 454

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta

  Jeleniej Góry i Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2014-2016". 455

 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

  zagospodarowania przestrzennego dla terenu Starego Miasta w Jeleniej Górze. 464

 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy

  Społecznej w Jeleniej Górze. 468

10.Projekt uchwały w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat za te usługi i trybu ich pobierania. 470

11. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z miejskich placów zabaw na terenie Jeleniej Góry. 471

12.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł. Część I Program Pilotażowy KAWKA". 474

13.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 524.LVII.2014 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia cen za przewóz osób i bagażu pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. zo.o. w Jeleniej Górze. 472

 1. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze zadań własnych Miasta Jelenia Góra. 473

 2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres do 25 lat kompleksu podziemnych schronów zlokalizowanych w Jeleniej Górze przy ulicy Józefa Chełmońskiego pod Wzgórzem Kościuszki. 469

 3. Sprawy różne, interpelacje, zapytania i wnioski.

 4. Zakończenie sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry. 

dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus