Skip to content
Pokaż menu

Sesja Rady Miejskiej Karpacza NA ŻYWO


Zapraszamy na transmisję na żywo XVII Sesji Rady Miejskiej Karpacza.  poniżej zamieszczamy porządek obrad. Sesja rozpocznie się o godzinie 9:30 w sali narad.
1/ Otwarcie obrad.
2/ Przyjęcie porządku obrad.
3/ Przyjęcie protokołu XVI sesji z dnia 25 listopada 2015r.
4/ Informacja Przewodniczącej Rady o działalności międzysesyjnej.
5
/ Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
6
/ Odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem (nr projektu 101/12).
7
/Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz i w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Karpacz na 2016 rok.
8
/ Odczytanie opinii komisji ds. budżetu.
9
/ Odczytanie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opinii komisji ds. budżetu.
10
/ Przedstawienie przez Burmistrza ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu.
11/Projekt uchwały nr 100/15 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz.
12/Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej (nr proj. 101/15) uwzględniającej ewentualne autopoprawki.
13/ Projekty uchwał:

  • 99/15 projekt uchwały w sprawie zbycia będącej własnością gminy Karpacz działki gruntu na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.102/15 projekt uchwały: zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Turystyki, Sportu, Współpracy Zagranicznej i Promocji Rady Miejskiej Karpacza oraz jej pozostałych członków
  • 103/15 projekt uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
  • 104/15 projekt uchwały: zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Karpacza oraz jej pozostałych członków

14/ Interpelacje i zapytania.
15/ Sprawy różne.
16/ Zamknięcie obrad.

dodaj komentarz

Skomentuj

comments powered by Disqus