Czy i kiedy powstawanie duża farma fotowoltaiczna?

0
582

Od kilku tygodni mieszkańcy Giebułtowa żyją informacją o możliwości budowy farmy fotowoltaicznej na terenie sołectwa. Przez pewien czas sądzono nawet, że to gmina będzie inwestorem. A jak jest naprawdę, jakie działania zostały podjęte w tym temacie?

Planowane przedsięwzięcie polegać ma na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 150 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeniami elektroenergetycznymi. Zgodnie z przedłożoną przez pełnomocnika firmy Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia łączna powierzchnia działek będąca w dyspozycji inwestora to ok. 122.3 ha. Na budowę farmy ma zostać przeznaczona powierzchnia 60 ha, a panele fotowoltaiczne zajmą 40 ha.

Ponieważ inwestycja może znacząco oddziaływać na środowisko po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia Burmistrz postanowił wszcząć postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. W tym celu wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Lwówku Śląskim i Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Lwówku Śląskim oraz powiadomiono społeczeństwo o postępowaniu poprzez obwieszczenia i Biuletyn Informacji Publicznej” – tłumaczy burmistrz Andrzej Jasiński, który biorąc pod uwagę przedstawione opinie przez instytucje opiniujące oraz charakter i skalę przedsięwzięcia wydał dnia 21.01.2021r. postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko, który winien być zgodny z art. 66 i 67 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem:

  • przedmiotu ochrony obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Łąki Gór i Pogórza Izerskiego PLH020102, integralność tego obszaru oraz spójność sieci Natura 2000;
  • funkcjonalność Głównego Korytarza Zachodniego Sudety-Bory Dolnośląskie oraz możliwość migracji dużych zwierząt w skali lokalnej;
  • gatunków zwierząt, w szczególności ptaków, objętych ochroną na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016 r., poz. 2183 ze zm.);
  • gatunków roślin objętych ochroną na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2014 r., poz. 1409);
  • krajobrazu.

W sieci pojawiają się wpisy osób, które są mocno przeciwne takim inwestycją w sąsiedztwie. Wspominają o ich szkodliwości, piszą o krajobrazie Gór Izerskich. Jednak ich głos w tej dyskusji jest słabo słyszalny. Sprzeciwów tych nie rozumie burmistrz Jasiński:

„Dlaczego proponowana inwestycja budzi emocje? Panele fotowoltaiczne są już na wielu dachach i nikomu nie przeszkadzają. Co więcej na terenie gminy wydane zostały już trzy decyzje o warunkach zabudowy dla farm fotowoltaicznych, a jedno postępowanie jest w toku. – zastanawia się burmistrz Mirska  “Chociaż trzeba przyznać, że powierzchnie określone tymi decyzjami są niewielkie ponieważ wynoszą od 1,60 ha do 0,99 ha. Niepokoje pewnie wynikają z dużej powierzchni przeznaczonej na zabudowę panelami” .

Przygotowany przez inwestora raport dostępny będzie za kilka miesięcy. Wówczas podejmowane będą kolejne decyzje.

lwowecki.info