Jeleniogórscy policjanci podsumowali rok 2022

0
359

W Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze odbyła się odprawa roczna, którą poprowadził Komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze –insp. Leszek Zagórski. Miniony rok, to codzienna, ciężka praca funkcjonariuszy w zakresie zwalczania przestępstw, w tym szczególnie uciążliwych, walka z pandemią i pomoc na granicy wschodniej. Efektem tej pracy jest m.in. kolejny wzrost aktywności w ujawnianiu przestępstw narkotykowych i gospodarczych oraz ich sprawców.

W odprawie, która odbyła się 24 stycznia br. o godzinie 13.00 uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu –inspektor Mariusz Bużdygan, kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze – inspektor Leszek Zagórski wraz ze swoimi zastępcami –podinsp. Bartłomiejem Kamzelem oraz nadkom. Ryszardem Figurą, władze miasta, starostwa, przedstawiciele jeleniogórskiego wymiaru sprawiedliwości oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z policją jeleniogórską.

Podczas odprawy komendanci podsumowali pracę policjantów garnizonu jeleniogórskiego w roku 2022 w pionie kryminalnym, prewencyjnym i logistycznym.

W roku 2022 w garnizonie policji jeleniogórskiej wszczęto 4211 (2021-4264) postępowań, w tym 3033 ( 2021 -3060) kryminalnych i 1659 (2021-1759) w 7 kategoriach, czyli tych szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa, tj. jak kradzieże, kradzieże z włamaniem, kradzieże pojazdu. Duży spadek postępowań w 2022 roku dotyczył kradzieży pojazdów, wszczęto 41 postepowania, czyli o 20 mniej niż w ubiegłym roku.

Zwrócić uwagę należy również na ilość postępowań podjętych z umorzenia, było to 1718, czyli o 655 więcej niż w 2021 roku. W 2022 roku funkcjonariusze zatrzymali łącznie na gorącym uczynku popełniania przestępstw 1732 osoby, (to o 64 więcej niż w 2021), w tym 354 nietrzeźwych kierujących (2021 -316), stwierdzono blisko 19.500 wykroczeń, (2021-13061), najwięcej dotyczyło wykroczeń w ruchu drogowym, do wytrzeźwienia doprowadzili 574 osoby (2021- 622), obsłużyli ponad 17 tysięcy interwencji ( o 946 mniej niż w 2021), czyli średnio miesięcznie 1430, a codziennie około 50.

Nadkom. Ryszard Figura omówił również zgłoszenia mieszkańców na Krajową Mapę Zagrożeń. Jest to narzędzie, wspierające policjantów w codziennej służbie. Korzystanie z aplikacji daje mieszkańcom możliwość zgłaszania miejsc, gdzie dochodzi do sytuacji, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo. Na podstawie tych informacji, policjanci podejmują interwencje i eliminują zagrożenia. W 2022 roku mieszkańcy regionu jeleniogórskiego zgłosili 1565 zdarzenia, dotyczące naruszeń ładu i porządku publicznego. Najwięcej dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości-542 zgłoszenia, nieprawidłowego parkowania – 380 zgłoszeń, a 153 dotyczyło niewłaściwej infrastruktury drogowej. Na naszych drogach w 2022 roku doszło do 34 wypadków (2021-48), w których rannych zostało 30 osób (2021 -36), a śmierć poniosło 9 osób (2021 -2), funkcjonariusze zatrzymali 111 praw jazdy, to o 94 mniej niż w 2021 roku. W styczniu ubiegłego roku w związku ze zmianami w prawie – tj. wzrostem kwot mandatów za przekroczenia prędkości stwierdzić należy, że kierowcy jeżdżą wolniej.

Inspektor Leszek Zagórski omówił pracę pionu logistycznego, zakupu pojazdów, przeprowadzonych remontów oraz współpracy, w tym zakresie z samorządami. Szczególną uwagę zwrócił na budowę posterunków, które powstaną w Janowicach Wielkich i w Podgórzynie, co ma niewątpliwie istotne znaczenie dla porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców i turystów, którzy odwiedzają ziemię jeleniogórską. Jednym z zadań Policji, a także samorządu, jest stałe oraz konsekwentne podnoszenie poziomu społecznego poczucia bezpieczeństwa.

Komendant przedstawił również plan działań policji jeleniogórskiej w roku 2023 dotyczący między innymi:

  • zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem,
  • podniesienie skuteczności działań Policji w identyfikacji i zwalczaniu największych współczesnych zagrożeń, w tym cyberprzestępczości,
  • wzrost skuteczności działań Policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie,
  • działania Policji ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  • podniesienie jakości i efektywności pracy poprzez sukcesywne podwyższanie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji.
  • doskonalenie jakości zadań realizowanych przez policjantów i pracowników Policji poprzez zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy.

Jednak najważniejszym zadaniem policji jest stałe i konsekwentne podnoszenie poziomu społecznego poczucia bezpieczeństwa i zaufania do Policji.

W trakcie odprawy głos zabrali również zaproszeni goście- Prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak i Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze – Zbigniew Harasimiuk.

podinsp. Edyta Bagrowska