Koniec akcji “Usuwanie azbestu z terenu Miasta Jeleniej Góry”

0
888

Prezydent Miasta Jeleniej Góry informuje, że zakończono realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra – Etap VIII” polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z 37 nieruchomości położonych na terenie miasta Jelenia Góra.

Prace związane z usuwaniem azbestu wykonane zostały przez wyspecjalizowaną firmę i obejmowały demontaż pokrycia dachowego budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych i altan działkowych, a także odbiór zdemontowanych wcześniej wyrobów azbestowych. Łącznie w tym roku usunięte zostało 77,69 Mg azbestu.

Zadanie  zrealizowano ze środków finansowych pochodzących z budżetu Miasta Jelenia Góra oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Koszt całkowity zadania wyniósł 59 591,50 zł, w tym kwota 22 890,63 zł stanowi dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Celem realizowanego przez Miasto Jelenia Góra „Programu usuwania azbestu dla miasta Jelenia Góra” jest zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru miasta do końca 2032 roku. 

Od 2011 roku Miasto Jelenia Góra korzysta z dofinansowania udzielanego przez WFOŚiGW we Wrocławiu dla przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przy współudziale środków NFOŚiGW. W tym czasie usunięto z terenu miasta Jelenia Góra 544 ton wyrobów zawierających azbest, łącznie ze 168 nieruchomości.

UMJG